Startjogsi Ajándékutalvány! facebook Ajánlói program ritmo.hu - iPhone alkalmazás ritmo.hu - Android alkalmazás facebook

Kresz tanfolyam, elmélet: -25.000,- Ft

Figyelem! Sikeres Kresz vizsga esetén 25.000,- Ft visszaigényelhető a magyar államtól 20 év alatt!

Minden 20 év alatti tanulónk, aki a fent rögzített dátum után tesz sikeres Kresz vizsgát, jogosult maximum 25.000,- Ft visszaigénylésére.

Ehhez mindössze két nyomtatványt kell kitölteni, valamint a KRESZ vizsga igazolását kikérni a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól.

Az elméleti vizsga díjának, valamint a KRESZ vizsgadíj befizetéséről a Ritmo Autósiskola az állam által kért nyomtatvány kitöltésével segíti tanulóit.

Fontos megemlíteni, hogy a KRESZ és elméleti vizsgadíj visszaigénylése csak B kategóriás (személygépkocsi) jogosítványra vonatkozik.

Szintén fontos információ, hogy nem számít a Kresz elméleti tanfolyamra való beiratkozás időpontja, valamint az sem, hogy e-learningen (internetes KRESZ), vagy tantermi képzésen vett részt a tanuló.

Azok a tanulók, akik 2018. július 1-je előtt vizsgáztak sikeresen elméletből, nem jogosultak a visszaigénylésre.

A teljes kormányrendelet alább olvasható:

III. Kormányrendeletek

A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában 1. „B” kategóriás közúti járművezetői engedély: a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

2.  mellékletében foglalt, „Nemzetközi kategóriák a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től” című táblázat 9. sorában meghatározott, „B” kategóriába sorolt gépjármű vezetésére jogosító engedély; 2. közlekedési alapismeretek tanfolyam: a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges, a  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti elméleti tantárgyhoz kapcsolódó tanfolyam;

3. közlekedési alapismeretek vizsga: a  „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges, a  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti elméleti vizsga.

2. A támogatásra való jogosultság

2. § A közlekedési alapismeretek tanfolyam és közlekedési alapismeretek vizsga díjának megfizetéséhez az  állam támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt. A  támogatást az  a  magyar állampolgár vagy a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39.  § (1)  bekezdés a) és c)–h)  pontjában meghatározott személy veheti igénybe, aki az  e  rendelet hatálybalépését követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

3. § A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 forint.

3. A támogatás megállapítására irányuló eljárás

4. §

(1) A  támogatás megállapítására irányuló eljárás írásbeli kérelemre indul. A  kérelmet a  Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (a továbbiakban: NYUFIG) a  „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül elektronikus űrlapon vagy formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő jogvesztő.

(3) A támogatás megállapítására irányuló közigazgatási hatósági ügyekben a NYUFIG országos illetékességgel jár el.

(4) A  Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által – az elektronikus űrlap tekintetében közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben – rendszeresített elektronikus űrlapot és formanyomtatványt a honlapján közzéteszi.

(5) Az elektronikus űrlap és a formanyomtatvány tartalmazza a kérelmező

a) természetes személyazonosító adatait,

b) lakóhelyét, tartózkodási helyét és elérhetőségét,

c) állampolgárságát,

d) belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájának számlaszámát, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 42. szám 1905

e) „B” kategóriás vezetői engedélyének megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga naptári napját,

f) törvényes képviselőjének a), b) és d) pontokban meghatározott adatait, ha a kérelmező nevében a támogatás megállapítására irányuló kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy nyújtja be.

(6) A  kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a  támogatással érintett díjak megfizetését és a  megfizetett díj összegét.

(7) A támogatás megállapítására irányuló eljárás költségmentes.

5. §

(1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás határideje teljes eljárásban 30 nap.

(2) A támogatás megállapítására irányuló eljárásban a jogosultsági feltételek tekintetében a kérelmező nyilatkozatával a hiányzó bizonyíték nem pótolható.

(3) A  támogatás megállapítására irányuló eljárásban a  NYUFIG megkeresi a  közlekedési hatóságot annak igazolása céljából, hogy a kérelmező e rendelet hatálybalépését követően sikeresen letette a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyamhoz kapcsolódó, 2. § szerinti vizsgát.

(4) A közlekedési hatóság a NYUFIG megkeresésére a kérelmező vonatkozásában közli a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének tényét és a vizsga napját.

6. §

(1) A  támogatást a  NYUFIG a  megállapító határozat kiadását követő 13 napon belül a  kérelemben megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalással folyósítja.

(2) A támogatások fedezetéül szolgáló előirányzat kezelő szerve a Kincstár. A támogatások fedezetét és a kezelésével összefüggő működési költségeket a  gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési fejezetből kell biztosítani.

7. §

(1) Ha a támogatás alapjául szolgáló vizsgát a közlekedési hatóság érvénytelenítette, a támogatást vissza kell fizetni, ha erre a NYUFIG az ügyfelet kötelezte.

(2) A  vizsga érvénytelenítése esetén – a  visszafizetésre kötelezés érdekében – a  közlekedési hatóság 15 napon belül tájékoztatja a NYUFIG-ot.

(3) Az (1) és (2) bekezdés, valamint az 5. § (4) bekezdése szerinti adatok átadásának rendjét a közlekedési hatóság és a Kincstár együttműködési megállapodásban határozza meg. 4.

Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 9. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

9. § Az 5. § (1) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „20” szöveg lép.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnökRegisztrációs űrlap


Kapcsolat