Kresz képzés diákoknak csak 25.000,- Ft!

Jelentkezz!

A beiratkozásnál diákoknak az elméleti tanfolyam díja 25.000,- Ft, ami teljes egészében visszaigényelhető a magyar államtól a sikeres Kresz vizsgát követően!

Feltételek:

  • Sikeres közlekedési alapismeretek vizsga a 20. életév betöltése előtt.
  • Érvényes diákigazolvány.

Vagy

  • Sikeres közlekedési alapismeretek vizsga a 20. életév betöltését követően.
  • Csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült.

 

Figyelem! Sikeres Kresz vizsga esetén 25.000,- Ft visszaigényelhető a magyar államtól 20 év alatt!

Minden 20 év alatti tanulónk, aki a fent rögzített dátum után tesz sikeres Kresz vizsgát, jogosult maximum 25.000,- Ft visszaigénylésére, kizárólag B kategóriás tanfolyamon.

Ehhez mindössze két nyomtatványt kell kitölteni.

Az elméleti vizsga díjának, valamint a KRESZ vizsgadíj befizetéséről a Ritmo Autósiskola az állam által kért nyomtatvány kitöltésével segíti tanulóit.

Fontos megemlíteni, hogy a KRESZ és elméleti vizsgadíj visszaigénylése csak B kategóriás (személygépkocsi) jogosítványra vonatkozik.

Szintén fontos információ, hogy nem számít a Kresz elméleti tanfolyamra való beiratkozás időpontja, valamint az sem, hogy e-learningen (internetes KRESZ), vagy tantermi képzésen vett részt a tanuló.

Azok a tanulók, akik 2018. július 1-je előtt vizsgáztak sikeresen elméletből, nem jogosultak a visszaigénylésre.

A teljes kormányrendelet alább olvasható:

A teljes kormányrendelet alább olvasható:

III. Kormányrendeletek

A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában 1. „B” kategóriás közúti járművezetői engedély: a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

2. mellékletében foglalt, „Nemzetközi kategóriák a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től” című táblázat 9. sorában meghatározott, „B” kategóriába sorolt gépjármű vezetésére jogosító engedély; 2. közlekedési alapismeretek tanfolyam: a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti elméleti tantárgyhoz kapcsolódó tanfolyam;

3. közlekedési alapismeretek vizsga: a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti elméleti vizsga.

2. A támogatásra való jogosultság

2. § A közlekedési alapismeretek tanfolyam és közlekedési alapismeretek vizsga díjának megfizetéséhez az állam támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt. A támogatást az a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)–h) pontjában meghatározott személy veheti igénybe, aki az e rendelet hatálybalépését követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

3. § A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 forint.

3. A támogatás megállapítására irányuló eljárás

4. §

(1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás írásbeli kérelemre indul. A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (a továbbiakban: NYUFIG) a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül elektronikus űrlapon vagy formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő jogvesztő.

(3) A támogatás megállapítására irányuló közigazgatási hatósági ügyekben a NYUFIG országos illetékességgel jár el.

(4) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által – az elektronikus űrlap tekintetében közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben – rendszeresített elektronikus űrlapot és formanyomtatványt a honlapján közzéteszi.

(5) Az elektronikus űrlap és a formanyomtatvány tartalmazza a kérelmezőv

a) természetes személyazonosító adatait,

b) lakóhelyét, tartózkodási helyét és elérhetőségét,

c) állampolgárságát,

d) belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájának számlaszámát, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 42. szám 1905

e) „B” kategóriás vezetői engedélyének megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga naptári napját,

f) törvényes képviselőjének a), b) és d) pontokban meghatározott adatait, ha a kérelmező nevében a támogatás megállapítására irányuló kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy nyújtja be.

(6) A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással érintett díjak megfizetését és a megfizetett díj összegét.

(7) A támogatás megállapítására irányuló eljárás költségmentes.

5. §

(1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás határideje teljes eljárásban 30 nap.

(2) A támogatás megállapítására irányuló eljárásban a jogosultsági feltételek tekintetében a kérelmező nyilatkozatával a hiányzó bizonyíték nem pótolható.

(3) A támogatás megállapítására irányuló eljárásban a NYUFIG megkeresi a közlekedési hatóságot annak igazolása céljából, hogy a kérelmező e rendelet hatálybalépését követően sikeresen letette a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyamhoz kapcsolódó, 2. § szerinti vizsgát.

(4) A közlekedési hatóság a NYUFIG megkeresésére a kérelmező vonatkozásában közli a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének tényét és a vizsga napját.

6. §

(1) A támogatást a NYUFIG a megállapító határozat kiadását követő 13 napon belül a kérelemben megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalással folyósítja.

(2) A támogatások fedezetéül szolgáló előirányzat kezelő szerve a Kincstár. A támogatások fedezetét és a kezelésével összefüggő működési költségeket a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési fejezetből kell biztosítani.

7. §

(1) Ha a támogatás alapjául szolgáló vizsgát a közlekedési hatóság érvénytelenítette, a támogatást vissza kell fizetni, ha erre a NYUFIG az ügyfelet kötelezte.

(2) A vizsga érvénytelenítése esetén – a visszafizetésre kötelezés érdekében – a közlekedési hatóság 15 napon belül tájékoztatja a NYUFIG-ot.

(3) Az (1) és (2) bekezdés, valamint az 5. § (4) bekezdése szerinti adatok átadásának rendjét a közlekedési hatóság és a Kincstár együttműködési megállapodásban határozza meg. 4.

Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 9. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

9. § Az 5. § (1) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „20” szöveg lép.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök


Kapcsolat

Szombathely, Uránia udvar (Frei kávézóval szemben)
Szombathely, Puskás Tivadar u. 7.
Celldömölk, Széchenyi u. 2.
Sárvár, Batthyány u.9.
Körmend, Rákóczi u.39.
Pápa, Szent István u.12.
Ajka, Rákóczi u.6.
Székesfehérvár, Prohászka út 4.
Zalaegerszeg, Rákóczi út 10-22.
Lenti, Kossuth u. 3. (Nem ügyfélfogadó)